Par mums

PAR MĀCĪBU CENTRU

Latvijas Tautas skolas mācību centrs „Zinātne” dibināta 1999. gada 8. novembrī.
2003. gadā mācību centram izveidota Tukuma novadā nodaļa.
Juridiskās personas statūti. Biedrību vada valdes priekšsēdētāja Inese Kukule
Statuss: biedrība, uzņēmuma reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība nr. 40008046339;
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība no 2001. gada 11. maija nr.3360800096*
*Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas. (LR “Izglītības likums” 46.pants 5.punkts)
 biedribas_reg_apliecibaizg_reg_apl

Biedrības mērķis : veicināt Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību dažādās nozarēs; veidot pieaugušo izglītības vidi, kas nodrošinātu jebkura vecuma un sociālā stāvokļa cilvēkiem iespēju iegūt un papildināt gan profesionālo, gan interešu izglītību savā dzīves vietā, īpaši lauku teritorijā; veicināt vietējo pašvaldību un darba devēju informētību un izpratni par pieaugušo izglītības nozīmību, stāvokli un vajadzībām, pārliecināt par atbalsta sniegšanu tālāk izglītības pasākumiem; rīkojot konkrētus izglītības pasākumus: lekcijas, kursus, seminārus, konferences un tml., dot iespēju visiem iedzīvotājiem viņu dzīves vietā apgūt gan pilsonisko izglītību, un arī veikt profesionālo apmācību, tādējādi veicinot iedzīvotāju integrāciju aktuālajā darba tirgū. Pieaugušo izglītības uzdevums ir uzlabot specifiskās zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas kādam konkrētam darbam vai pienākumu pildīšanai, lai tos varētu veikt sekmīgāk un efektīvāk. Pieaugušo izglītība ir uz darbu orientēta un tiek plānota, ņemot vērā darba tirgus pieprasījumu. Pieaugušie jau ir ieguvuši vispārējo izglītību, ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vairāk vai mazāk sekmīgi strādā kādā profesijā un ir apguvuši kādu noteiktu uzvedības modeli, efektīvus vai mazāk efektīvus profesionālās darbības veidus un paņēmienus.

Biedrības darbības laikā ir iegūta pieredze dažādu aktivitāšu rosināšanā (kursi, semināri, labdarības pasākumi) pieaugušo izglītības jomā visām vecuma grupām, ar mērķi jebkuram atrast sev noderīgu piedāvājumu, kurš veicinātu jebkura sabiedrības locekļa iekļaušanos gan darba tirgū, gan lietderīgā un aizraujošā brīvā laika pavadīšanā un savas pašapziņas celšanā. Šo cilvēku skaits mērāms tūkstošos.
Mācību centra darbība vērsta vairākos virzienos.
Viens no tiem ir darba aizsardzības un drošības normatīvo aktu noteikto prasību izpilde uzņēmējiem, līdz ar to regulāri notiek konsultācijas ar uzņēmumu vadītājiem un vadošajiem speciālistiem par kursu tēmu aktualitāti un uzņēmuma konkrētajām vajadzībām. Ļoti cieša sadarbība izveidojusies ar Kandavas uzņēmēju klubu, SIA ”Amatnieks”, SIA „Elfa”, SIA „Telms” un citiem. Tā rezultātā vajadzīgās zināšanas ieguvuši 2012 elektriķi. 537 darba aizsardzības speciālisti, 230 motorzāģa vadītāji, 720 katliekārtu operatori, kā arī stropētāji, autoiekrāvēji un citi profesiju operatori.
Otrs virziens ir dalība Nodarbinātības valsts aģentūras konkursos par bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību. Šis darbības veids tiek īstenots jau no 1999.gada. Pieprasītākās apmācības šajā jomā ir datorzinībās, angļu valodā, projektu vadībā, komercdarbībā, praktiskā mārketingā.
Tiek arī piedāvātas dažāda veida aktivitātes, kuras ir vērstas uz jebkura indivīda pašpilnveidošanos.
Ar LTS MC “Zinātne” pašnovērtējuma ziņojums –