Darba meklētājiem

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumi. (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903)

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.
KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.  (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=3016)